تبلیغات
روانی ها - اختلاس(طنز)

روانی ها

کاچی به از هیچی

 

اختلاس(طنز)

 

نوع مطلب :گفتمان ،

نوشته شده توسط:S.O.A.D

 

مو شکافی و ریشه یابی کلمه اختلاس

 

اختلاس بر وزن اسکناس اندر لغت،سرقت را گویند و مخصوصا سرقت دیوانیان(کارگذاران دولت) از خزانه و در تسمیه(ریشه یابی) این کلمه عقاید متفاوت است.زمره ای کتابت آنرا با صاد کرده و ریشه آن را خلوص دانسته اند و حجت ایشان اینکه مامور مختلس را ارادت و اخلاص چنان است که کیسه ی خود را از خزانه ی دیوان فرق ننهد و جدایی در میان نبیند چنانکه شاعر میفرماید:

خلوص نیت و اخلاص چون به پیش آمد/ز جیب خویش منه فرق، جیب دولت را

ببر ز کیسه ی دیوان و قصر و کاخ بساز/به خویش راه مده خواری و مذلت را

گروه دیگر اختلاس را *اختلال حواس* گرفته و به همین علت مختلسین را از سیاست و مجازات معاف دانسته اند.

ز اخلال حواس است اختلاس ای دوست / که هوشیار بدین کار تن نخواهد داد

جنون محض بود، ور نه مرد روشن رای/تن از برای یکی پیرهن نخواهد داد.

و بر مختلس است که در امر اختلاس،همت بلند دارد و از مسروقات خویش بخشی گران را نثار فرا تران کند و تتمه ی آنرا به نام خویش و پیوند به کار ابتیاع(خریدن)ضیاع(آب و ملک و زمین) زند و عمر در شادکامی به سر آورد که گفته اند:

تو دزدی می کن و در کیسه انداز / که دزدان راست در این ره سرودی

اگر دزدی نباشد در ارادت/در استخدام دولت نیست سودی!