تبلیغات
روانی ها - شانس سوراخ من

روانی ها

کاچی به از هیچی

 

شانس سوراخ من

 

نوع مطلب :گفتمان ،

نوشته شده توسط:S.O.A.D

بر بلندی میروم چرا که میخواهم با صدایی بلند و رسا و شیوا ناسزا بگویم آنقدر بر این شانس لامصب خود فحش بدهم که ........نمی دانم آخرش چه میشود.

قبلش دور و برم را به خوبی نظر میکنم زیرا که ممکن شخصی ازین حوالی عبور کند و بپندارد که من با اویم و از آنجایی که ساکنان این منطقه سنگ اندازان بسیار زبر دستی اند و

چندین قهرمان المپیک بیرون داده اند ممکن است بزنند و فرق سرم و برای همیشه سرم را به سنگ بزنندو ازین دار نه چندان فانی رخت بر کنم و به دوزخیان بپیوندم.چه بسیار کسانی

که در آنجا یند را من میشناسم و قبلا با هم دوست و یار بوده ایم و حداقل نیمی از اعتقاداتمان یکی بود.دوزخ آتشی ندارد مگر آنچه خودت در دنیا افروخته ای و این موقع بدان مبتلا

گشته ای و آرزو میکنی که باز گردی و در دنیا و آنچه افروخته صد برابر کنی که در آتش دوزخ صد برابر بیشتر شود که بتواند قلب یخ زده ی تو را گرم کند.